Ostureeglid

 • Kallid ostjad!

  Et tagada enda ja meie õiguste kaitse, palume hoolikalt läbi lugeda ja tutvuda e-poe www.mktekstile.lt kauplemisreeglitega:

  1. Mõisted
  1.1. E-pood (edaspidi - E-pood) - veebilehel www.mktekstile.lt asuv e-pood, kust Ostja saab osta Müüja poolt pakutavaid kaupu.
  1.2. E-kaubanduse reeglid (edaspidi Reeglid) – käesolevad e-kirjad. poekaupade ostu-müügi reeglid.
  1.3. Müüja - UAB “MK TEKSTILĖ”, Reg. kood: 149715438, käibemaksukood: LT497154314, aadress: Pramonės tn. 16, Alytus, LT-62175, Tel .: +370 682 62902, e-post: E-post: info@mktekstile.lt, asutatud ja tegutsev Leedu Vabariigi seaduste kohaselt, mille andmeid kogutakse ja säilitatakse Riigiettevõtte Registrite Keskuse juriidiliste isikute registris.
  1.4. Ostja – kauba ostnud isik E-post kaupluses, mis vastab käesolevate reeglite punktile 2.4. käesolevas lõikes sätestatud nõuded.
  1.5. Pooled – Ostja ja Müüja koos.
  1.6. Ostu-müügileping (edaspidi Leping) - Ostja ja Müüja vahel sõlmitud kauba ostu-müügileping, mis koosneb Ostja poolt esitatud ja Müüja poolt kinnitatud kaubatellimusest ning Müüja poolt kinnitatud Reeglitest. Ostja.
  1.7. Isikuandmed – igasugune teave isiku (andmesubjekti) kohta, kelle isik on teada või on otseselt või kaudselt tuvastatav ja mis on registreeritud veebilehel www. mktekstile.lt (nimi, perekonnanimi, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu teave on märgitud veebilehe www.otile.lt registreerimisvormidesse), samuti muu teave, mis saab teatavaks seoses isiku veebilehe www. mktekstile.lt ja on üksikasjalikult kirjeldatud privaatsuspoliitikas.
  1.8. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud ja veebilehel www. mktekstile.lt, mis sätestab põhireeglid isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks.
  1.9. MKTEKSTILE konto (edaspidi - Konto) - pärast seda, kui Ostja on registreerunud veebilehel www. mktekstile.lt, süsteem, mis salvestab ja kuvab Ostja Isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

  2. Üldsätted
  2.1. Ostja enne tellimuse kinnitust E-post poes tutvub ja nõustub kõigi Reeglitega ning kinnitab seda tehes linnukese lahtrisse „Olen ​​e-kirja läbi lugenud ja nõustun sellega. poe reeglid”. Ostja, kes ei ole Reeglitega või selle osaga tutvunud või ei nõustu nendega, ei tohi tellimust esitada. Kinnitatud reeglid on mõlemale Lepingupoolele siduvaks dokumendiks.
  2.2. Ostja peab tutvuma Müüja poolt kinnitatud ja avalikustatud Privaatsuspoliitikaga. Kui Te ei nõustu Privaatsuspoliitika või selle mõne osaga, võib Ostja oma mittenõusolekut avaldada Privaatsuspoliitikas kehtestatud korras.
  2.3. Käesolevad Reeglid on Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingu kohustuslik ja lahutamatu osa, millega tutvustatakse Ostjat E-kirjaga. kaupluses kauba ostu-müügi tingimused ning Ostja ja Müüja kauba ostu-müügiga seotud õiguste ja kohustuste kehtestamine, kauba eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte kohustused ja muud kauplusega seotud tingimused
  2.4. Reeglitega nõustudes kinnitab Ostja, et ta vastab käesolevas reeglite punktis toodud nõuetele. kauplustes ostjad. Kaupade ostmine E-post kaupluses on õigus:
  2.4.1. Tegutsevad füüsilised isikud, kes on saanud 18-aastaseks või saanud seadusega kehtestatud korras täieliku teovõime ja kelle teovõimet ei piira kohtumäärus;
  2.4.2. 14–18-aastased alaealised oma vanemate või eestkostjate nõusolekul;
  2.4.3. Juriidilised isikud.
  2.5. El. Kaupluses müüakse ja tarnitakse kaupu ainult Leedu Vabariigi territooriumil.

  3. Kauba tellimine, Lepingu jõustumine
  3.1. Ostja külastab meili poes valib teda huvitava kauba.
  3.2. Ostja valiku alusel moodustub tellimuste korv, kus Ostja saab tutvuda kogu vajaliku infoga valitud kauba kohta (nimi, viide kauba täpsemale kirjeldusele, planeeritav tarneaeg, hind, ostetud kauba kogus, kauba kogus, kauba kogus, kauba nimetus, kauba nimetus, kauba kirjeldus, kauba hind, kauba kogus). tarnehind, tasumisele kuuluv kogusumma) ( koos käibemaksuga), osa käibemaksust). Pärast kogu vajaliku kauba kohta teabe ostmist on ostjal võimalik muuta moodustatud ostukorvi, tühistada valitud toode(d) või, olles otsustanud valitud toote(d) tellida, vajutada nuppu "Järgmine".
  3.3. Ostja vastavates e-kirjades. annab poes toodud infoväljadel enda kohta täpset ja mitteeksitavat teavet, mis on vajalik tellimuse nõuetekohaseks edasiseks täitmiseks.
  3.4. Ostja e-post valib Reeglite punktis 8.2 toodud kauba eest ühe makseviisi, vaatab üle ja kontrollib kõigi tellimuse ja isikuandmete õigsust, märgib, et on reeglitega tutvunud ja nõustub nendega ning kinnitab tellimuse, vajutades nuppu "Vormista tellimus " nuppu.
  3.5. Pooled lepivad kokku, et konkreetse kauba ostuleping jõustub hetkest, kui Müüja saadab Ostjale Ostja poolt määratud e-posti aadressile e-kirja, millega kinnitab, et Ostja tellimus on täitmiseks vastu võetud ja Ostja poolt antud e-posti aadressil tellitud kaup saadetakse Ostjale. Sellest hetkest alates kohustub Ostja Poest tellitud ja tarnitud kaubad vastu võtma ning nende eest tasuma Lepingus kehtestatud korras.

  4. Ostja õigused
  4.1. Ostjal on õigus osta kaup e-posti teel. kaupluses käesoleva eeskirjaga kehtestatud korras.
  4.2. Vastavalt Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide sätetele ja käesolevate reeglite punktile 11 on Ostjal õigus Lepingust taganeda.
  4.3. Vastavalt Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide sätetele ning käesolevate reeglite punktidele 11 ja 12 on Ostjal õigus ostetud kaup asendada või tagastada.
  4.4. Ostjal on ka muud Leedu Vabariigi õigusaktides, käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud õigused.

  5. Ostja kohustused
  5.1. Ostja peab tasuma kauba ja kauba kohaletoimetamise eest õigeaegselt, kui kohaldub kohaletoimetamistasu, ning kauba vastu võtma käesolevate reeglitega kehtestatud korras.
  5.2. Ostja kohustub tagama oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele ning tagama, et ükski kolmas isik ei kasutaks sisselogimisandmeid Müüjalt kauba tellimiseks või ostmiseks. Ostja vastutab kolmandate isikute mis tahes toimingute eest, kui need tehti Ostja sisselogimisandmeid kasutades. Kõik kohustused ja vastutus, mis tulenevad Ostja sisselogimisandmete abil teostatud kolmandate isikute toimingutest või on nendega seotud, jäävad Ostja kanda. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjat teavitama.
  5.3. Ostja kasutab e-posti kohustub mitte rikkuma kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
  5.4. Ostja peab registreerimis- ja tellimuse esitamise vormides esitama enda kohta täielikud, täielikud ja õiged andmed. Kui Ostja esitab registreerimis- või tellimuse esitamise vormide täitmisel ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on Müüjal õigus tühistada Ostja tellimus, tühistada Ostja registreering ja kustutada andmed või piirata Ostja juurdepääsu E-postile. poes. Kui Ostja registreerimis- või tellimuse esitamise vormidel märgitud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama, vastasel juhul võtab Ostja vastutuse Müüjale esitatud ebatäpsete ja/või ebaoluliste kontaktandmete tagajärgede eest.
  5.5. Ostja kohustub kauba tellimisel märkima kauba täpse tarnekoha ning tegema muid vajalikke toiminguid kauba vastuvõtmiseks.
  5.6. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma või märkima teise isiku, kes kauba vastu võtab. Ostja esitab tellimuse esitamise vormi täitmisel andmed Ostja nimel kauba vastuvõtva isiku kohta. Kaupa ei anta üle teistele nimetamata isikutele.
  5.7. Ostja peab täitma ka muid Leedu Vabariigi õigusaktides, käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud kohustusi.

  6. Müüja õigused
  6.1. Müüjal on õigus teatud e-kirjad peatada, muuta või lõpetada. kaupluse või selle osa funktsioonide toimimist, muuta olemasolevate elementide paigutust, muuta müüdava kauba või teenuse osutamise ulatust või viisi, peatada, lõpetada kauba või teenuse või selle osa pakkumine.
  6.2. Müüjal on õigus E-mail peatada või lõpetada. kaupluste tegevus. Sel juhul kõik vastu võetud ja kinnitatud Ostjate tellimused e-posti teel. poe sulgemise või sulgemise kuupäevad on lõppenud ja uusi tellimusi vastu ei võeta.
  6.3. Müüjal on õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääs E-kirjale. poes või tühistada Ostja registreerimine Kontol, kui Ostja püüab rikkuda E-kirja. stabiilsuse, turvalisuse või oma kohustuste rikkumisega.
  6.4. Müüjal on õigus tühistada oma tellimus ilma Ostjat ette teatamata, kui Ostja ei tasu kauba eest õigeaegselt või keeldub tasumisest kauba kohaletoimetamise/vastuvõtu ajal.
  6.5. Tehniliste probleemide korral e-post Kui Müüjal ei ole võimalik Ostja tellimust täita, on Müüjal õigus selline tellimus lõpetada, teavitades Ostjat tellimuse lõpetamisest. Kui Ostja on ostetud kauba eest tasunud, tagastatakse makse Ostja kontole 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Ostja raha tagastamise taotluse esitamise päevast.
  6.6. Kahtluste korral Ostja tellimuses toodud andmete osas võtab Müüja Ostjaga ühendust tellimuses märgitud telefoni või e-posti teel. kirja teel. Sel juhul hakkab kauba kohaletoimetamise tähtaeg kulgema Ostjaga kontakteerumise kuupäevast. Müüjal on õigus tühistada oma tellimus ilma Ostjat ette teatamata, kui Müüja ei saa Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
  6.7. Müüjal on õigus Reegleid muuta, täiendada ja/või täiendada, avaldades Reeglite uue versiooni veebilehel www. otile.lt. Reeglite uus redaktsioon kehtib Ostu-müügitehingutele, mis on sõlmitud pärast Reeglite avaldamist veebilehel www.mktekstile.lt;
  6.8. Müüjal on ka muud Leedu Vabariigi õigusaktides, käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud õigused.

  7. Müüja kohustused
  7.1. Müüja kohustub tegema e-kirja Ostjale kättesaadavaks käesolevates Reeglites ja muudes Müüja dokumentides sätestatud tingimustel. poeteenused.
  7.2. Müüja kohustub edastama Ostjale selget ja arusaadavat teavet e-posti teel. Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.2287 nimetatud kaupluses.
  7.3. Müüja kohustub austama Ostja õigust talle kuuluva isikuandmete privaatsusele, töötlema Ostja Isikuandmeid ainult kooskõlas Reeglite, Privaatsuspoliitika ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.
  7.4. Müüja kohustub Tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile Reeglite punktis 9 toodud tingimustel.
  7.5. Müüja oluliste asjaolude tõttu, nagu kauba puudumine laos, tarnetähtaegade pikenemine jms, suutmata tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub pakkuma sarnast või võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja keeldub analoogset või sarnast toodet vastu võtmast, siis Leping lõpetatakse ja Müüja kohustub Ostjale tagastama tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui makse on juba tasutud.
  7.6. Müüja, mitte nõustudes Ostja nõuetega, peab esitama tarbijale üksikasjaliku põhjendatud kirjaliku vastuse hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates Ostja avalduse kättesaamise päevast, kui Leedu Vabariigi seadusandlus ei sätesta teisiti. ja Euroopa Liit.
  7.7. Müüja kohustub täitma muid Reeglite, Privaatsuspoliitika ja Leedu Vabariigi õigusaktidega Müüjale pandud kohustusi.

  8. Hinnad, makseviisid
  8.1. Kaupade ja teenuste hinnad on märgitud e-mailile. kaupluses ja tellimusel on märgitud eurodes (eurodes), sealhulgas sel hetkel kehtiva käibemaksu (käibemaksu) summa vastavalt õigusaktidele.
  8.2. Ostja saab tellitud kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:
  8.2.1. pangaülekandega - selle makseviisi valimisel tuleb Ostjal tasuda kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul;
  8.2.2. elektrooniliste makse- või elektrooniliste pangasüsteemide kasutamisel - pärast selle makseviisi valimist ja tellimuse kinnitamist suunatakse Ostja tellimuse esitamisega samal päeval elektroonilisse makse- või elektroonilise pangasüsteemi, kus ta sooritab makse. Kui Ostja ei soorita makset läbi valitud süsteemi, kohustub ta tellimuse vormistama ja kauba eest tasuma, valides muu Reeglite punktis 8.2 nimetatud makseviisi. ” Nende makseviiside puhul lasub vastutus andmete turvalisuse eest elektroonilise maksesüsteemi omanikul, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad elektroonilise maksesüsteemi omaniku süsteemides.
  8.3. Kauba eest tasumise saamisel Müüja poolt (kui Ostja valib Reeglite punktis 8.2.3 nimetatud makseviisi) või maksekinnituse saamisel (kui Ostja valib punktides 8.2 nimetatud makseviisi. Reeglite 1, 8.2.2 või 8.2.4), eeskirjad Kauba tellimus kinnitatakse punktis 3.5 sätestatud korras ja hakkab kulgema kauba kohaletoimetamise tähtaeg.
  8.4. Kauba tarninud kullerile maksmisest keeldumine (kui Ostja valib Reeglite punktides 8.2.1 või 8.2.2 nimetatud makseviisi), loetakse Ostja lepingust taganenuks ning Müüja ja kuller ei ole kohustatud kaupa Ostjale üle andma Ostja, kui see on juba Ostjale üle antud. Ostja kohustub viivitamatult tagastama talle üle antud kauba, mille eest ta ei ole tasunud Reeglites kehtestatud korras.
  8.5. Lepingu sõlmimisega nõustub Ostja, et kauba ostudokumendid (käibemaksuarved, mis on ühtlasi kauba garantiitunnistuseks) esitatakse Ostjale elektrooniliselt Ostja registreerimis- või tellimuse esitamise vormis märgitud e-posti aadressil. kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetel näidatakse välja valitud kaubad, nende kogus, tehtud allahindlused, kauba lõpphind koos kõigi maksudega ja muu raamatupidamisalaste õigusaktide kinnitamiseks vajalik teave. Juhul, kui Ostja soovib saada ostudokumendid paberkandjal, peab ta ühendust võtma Müüjaga e-posti teel. kaupluses märgitud Kelneri kontaktandmed. Müüja esitab Ostjale nõutud dokumendid trükitud kujul poolte poolt kokkulepitud viisil ja korras.

  8.6. Pärast Müüja poolt tellimuse kinnitamist ei tohi Kauba hind muutuda, välja arvatud sellised muudatused, mis on tingitud tehnilistest vigadest infosüsteemides või muudel Müüjast mitteolenevatel objektiivsetel põhjustel. Sel juhul kohustub Müüja tegema kõik endast oleneva, et määrata kindlaks kauba tegelik hind ja teavitada sellest Ostjat. Ostjal, mitte nõustudes muudetud hinnaga, on võimalik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse vastavalt käesolevale punktile, tagastatakse kõik Ostja poolt tasutud summad.

  9. Kauba kohaletoimetamine
  9.1. Kaup tarnitakse Leedu Vabariigi territooriumil ja Läti Vabariigi territooriumil.
  9.2. Müüja kasutab kauba kohaletoimetamiseks kullerfirmade teenuseid. Tarnehinnad ja -tingimused on märgitud enne tellimuse esitamist ja e-kirja. poes.
  9.3. Tarnetingimused ei kehti juhtudel, kui nõutud kaupa ei ole Müüja laos ning Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudusest. Sel juhul lepivad Pooled omavahel kokku tellitud kauba tarneaja pikendamise ja muud tarnetingimused. Ostjal on õigus Lepingust taganeda, kui ta ei nõustu muudetud tarnetingimustega.
  9.4. Müüja vabaneb kõikidel juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või ostjast mitteolenevatel asjaoludel. , nagu näiteks:
  9.4.1. Ostja esitab kauba(de) kohaletoimetamiseks nõutavad ebaõiged andmed.
  9.4.2. Ostja ei viibi kulleriga kokkulepitud ajal määratud tarneaadressil.
  9.4.3. Muud sarnased põhjused.
  9.5. Kauba üleandmise ajal peab Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik koos kulleriga kontrollima saadetise seisukorda. Pärast seda, kui ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik on kaubasaadetise üleandmis-vastuvõtmisdokumendile alla kirjutanud, loetakse saadetis nõuetekohases seisukorras üleantuks. Kui ta märkab, et üleantava saadetise pakend on kahjustatud või muul viisil väliselt kahjustatud, peab Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik keelduma kauba vastuvõtmisest ning märkima selle kirjalikult saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile. Kui Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik seda ei tee, loetakse saadetise seisukord üleandmise hetkel heas seisukorras ja Ostja vastutab täielikult kaubale tekkinud kahju eest. kaubad.
  9.6. Kauba kättesaamisel peab Ostja kontrollima selle vastavust kogusele, komplektsuse nõuetele ja muudele Lepingu tingimustele, kauba kirjeldusele.Juhul kui peab viivitamatult, s.o. y. hiljemalt ühe tööpäeva jooksul teavitama Müüjat ning omama õigust toode(d) tagastada (vahetada).
  9.7. Kui Ostja ei võta kaupa määratud tähtaja jooksul tagasi või jätab Ostjale mitteolenevatel põhjustel üle andmata ning Ostja on kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud, tagastatakse see kaup Müüjale ja Ostja on tagastatav. tagastatakse pärast otseste tagastamiskulude mahaarvamist. y. kohaletoimetamise tasu, kui kaup on Ostjale üle antud.
  9.8. Kui Ostja ei võta kaupa määratud tähtajaks tagasi või jätab Ostjast mitteolenevatel põhjustel Ostjale üle andmata ja Ostja ei ole kauba eest tasunud, tagastatakse see kaup Müüjale ja tellimus tuleb vormistada. tühistada. Lepingust taganemisel peab Ostja hüvitama Müüjale kauba tagastamise kulud, s.o. y. kohaletoimetamise tasu.

  10. Toote kvaliteedi garantii ja kasutussobivus
  10.1. Iga toote omadused on üldjuhul märgitud E-kirjas. poes iga kauba juures olevas tootekirjelduses.
  10.2. Müüja poolt müügiks pakutav kaup on sobiva kvaliteediga (kauba omadused vastavad kauba kirjeldusele), kui:
  10.2.1. Toode vastab Müüja poolt edastatud e-mailile. kirjeldus kaupluses ja sellel on samad omadused kui Müüja poolt selle toote reklaamimisel näitena või mudelina toodud tootel;
  10.2.2. Toode sobib kasutamiseks, milleks seda tüüpi toodet tavaliselt kasutatakse;
  10.2.3. toode vastab kvaliteediomadustele, mida tavaliselt seostatakse sama tüüpi tootega ja mida Ostja võib toote olemuse ja tootja, tema esindaja või müüja avalike avalduste, sealhulgas reklaami ja märgistuse, konkreetse toote kohta põhjendatult eeldada. eseme omadused.
  10.3. Müüja ei vastuta selle eest, et E-mail. kaupluses olev kaup oma suuruse, kuju, värvi või muude parameetrite poolest ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste või muude tehniliste põhjuste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule, värvile või muudele parameetritele.
  10.4. Müüja annab teatud aja jooksul kehtiva kauba kvaliteedi garantii erinevatele kaubaliikidele, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud E-kirjas. poes. Müüja poolt antud kvaliteedigarantii ei piira ega piira ostja seaduslikke õigusi, mida tal on õigus kasutada pärast ebakvaliteetse(te) toote(de) ostmist.
  10.5. Kauba ostmisel nõustub Ostja märgitud E-kirjadega. kaupluses kauba garantiitingimustel.

  11. Lepingust taganemise õigus, vastava kvaliteediga kauba tagastamise ja ümbervahetamise tingimused
  11.1. Ostjal on õigus põhjust avaldamata Lepingust taganeda, teatades sellest Müüjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Ostja ei saa seda õigust kasutada, sõlmides ühe Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikes 2 loetletud lepingutest.
  11.2. Ostja teavitab Müüjat taganemisest ühel järgmistest viisidest: täites "tagastamisvormi" või esitades selge kirjaliku avalduse, milles on märgitud oma otsus lepingust taganeda. Taganemisteade edastatakse ja saadetakse e-postiga. meiliaadress info@mktekstile.lt. Ostja teate saamisel e-posti teel posti teel, saadab Müüja viivitamata kättesaamisteatise.
  11.3. Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks sätestatud 14 (neljateistkümne) päeva pikkust tähtaega arvestatakse päevast, mil Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik saab tellitud kauba kätte.
  11.4. Samuti on Ostjal õigus Reeglite punktis 11.3 toodud tähtaja jooksul asendada ostetud sobiva kvaliteediga kaup muude mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega samalaadse kaubaga. Kui kauba vahetamisel esineb hinnavahe, tasub Ostja Müüjale osa kõrgemast hinnast (vahe) või Ostja tasub enammakstud osa hinnast (vahe).
  11.5. Ostja poolt tagastatav (vahetatud) kaup peab vastama järgmistele nõuetele vastavalt reeglite punktis 11 sätestatud korrale:
  11.5.1. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, korras ja kahjustamata;
  11.5.2. Tagastatav toode peab olema kasutamata ja kahjustamata;
  11.5.3. Tagastatav toode ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (kahjustusteta sildid, maha kooruvad kaitsekiled jms);
  11.5.4. Tagastatav kaup peab olema samas komplektatsioonis, nagu Ostja sai;
  11.5.5. Kauba tagastamisel tuleb esitada järgmised dokumendid: täidetud “tagastusleht”, Müüjalt kauba ostmist kinnitavad dokumendid, garantiikaart (kui see on välja antud);
  11.6. Müüjal on õigus keelduda vastu võtmast Ostja poolt tagastatud (vahetatud) kaupu, mis kuuluvad Leedu Vabariigi Valitsuse 2001. a. 11. juuni otsusega nr. 697 (Leedu Vabariigi valitsuse 22. juuli 2014. a otsuse nr 738 redaktsioon) kinnitas jaekaubanduse reeglite (edaspidi - jaekaubandus) punktis 17 loetletud mittetagastatavate ja mittevahetatavate kaupade loetelu. Reeglid).
  11.7. Ostja koheselt, st. y. tagastab omal kulul kauba Müüjale hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul arvates Müüjale taganemisteate esitamise päevast. Kaup tagastatakse Müüja aadressile või saadetakse kullerteenust kasutades. Kauba tagastamisel kullerteenust kasutades peab Ostja need korralikult pakkima ja märkima Müüja õige aadressi. Ostja võtab täieliku vastutuse Reeglite käesolevas punktis toodud kohustuste täitmata jätmise eest, mille tõttu Müüjale saadetud pakk läks saatmise käigus kaotsi või sai kahjustada.
  11.8. Müüja tagastab Ostjale kõik Ostja poolt tasutud summad hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul arvates päevast, mil ta sai tagastatud kauba, välja arvatud Reeglite punktis 11.4 sätestatud kauba ümbervahetamise korral. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Ostjale lisakulusid, mis on tekkinud seoses sellega, et Ostja on valinud Müüja pakutust erineva kauba kohaletoimetamise viisi.
  11.9. Kõigi tasutud summade tagastamisel Ostjale järgib Müüja Ostja taganemisavalduses või "tagastusvormis" märgitud makseviisi (pangaülekanne Ostja poolt määratud pangakontole, tasumine sularahas Müüja müügikohas) , kui ostja ja müüja ning protseduurid ei lepi kokku teisiti.

  12. Ebakvaliteetsete kaupade tagastamise ja ümbervahetamise tingimused
  12.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, nõuetele mittevastav kaup asendatakse või tagastatakse Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku, Jaekaubanduse reeglite ja käesolevate reeglitega kehtestatud korras.
  12.2. Kui Ostja poolt saadud toode ei vasta Lepingus, toote kirjelduses või sellele tootele esitatavatele tavapärastele toote kvaliteedinõuetele, võib Ostja omal valikul nõuda Müüjalt:
  12.2.1. Võimalusel kõrvaldada tootel esinevad puudused tasuta;
  12.2.2. Võimalusel asendada ebakvaliteetne toode tasuta kvaliteetse tootega;
  12.2.3. Alandada hinda proportsionaalselt kauba puudustega;
  12.2.4. Lõpetada Leping ja nõuda tasutud hinna tagastamist, välja arvatud juhtudel, kui kaubal esinev puudus on ebaoluline.
  12.3. Puudusega toote tagastamisel kohustub Müüja puudusega tootele omal kulul ja transpordil järele tulema või hüvitama Ostjale puudusega toote tagastamise kulud. Kauba võib Ostjale tagastada Müüja müügikohtades või saata kullerteenust kasutades.

  12.4. Ostja kaotab õiguse tugineda kauba mittevastavusele ja tagastada kaup Müüjale, kui kaup on tekkinud Ostja või kolmandate isikute süül, mittesihipärase kasutamise, hoiustamise, ladustamise tingimused, ei kohaldatud 14. (neliteist) kalendripäeva alates kauba kättesaamise päevast.

  12.5. Raha tagastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba tagastamist Müüja lattu. Müüja tagastab kõik Ostjale pangaülekandega tasutud summad Ostja poolt märgitud pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi tagastamise viisis ja korras kokku teisiti.
  12.6. Tootjagarantiiga hõlmatud kaubad, kui selle garantiiaeg ei ole veel lõppenud, tuleb enne nende puuduste parandamist, asendamist või raha tagastamist garantiiteeninduses üle vaadata, veendumaks, et kaubal esinev puudus ei olnud Ostja süül.

  13. Vastutus
  13.1. Ostja vastutab täielikult e-poes ja selle registreerimisvormidel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab ebaõiged andmed, ei vastuta Müüja tagajärgede eest.
  13.2. Ostja vastutab täielikult oma sisselogimisandmete kolmandatele isikutele edastamise ja sellest tulenevate tagajärgede eest.
  13.3. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja tema kohustustest, ei lugenud käesolevaid Reegleid, kuigi talle oli selline võimalus antud.
  13.4. Kui El. pood sisaldab linke teiste isikute, ettevõtete, organisatsioonide või teiste veebilehtedele, Müüja ei vastuta seal leiduva teabe ega tegevuste eest, kuna neid veebilehti ei peeta, ei kontrollita ega esindata isikuid ja neid ettevõtteid.
  13.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsese kahju.

  14. Teabevahetus
  14.1. Müüja saadab käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud korras kõik teated Ostja poolt registreerimisel või kauba tellimisel märgitud e-posti aadressile või SMS-sõnumile või kontakttelefonile.
  14.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja E-postile. kaupluse jaotises "Kontaktid" märgitud transpordivahenditega.

  15. Lõppsätted
  15.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.
  15.2. Reeglite alusel tekkinud suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.
  15.3. Kõik käesolevate reeglite rakendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.  Kallid ostjad!

  Et tagada enda ja meie õiguste kaitse, palume hoolikalt läbi lugeda ja tutvuda e-poe www.mktekstile.lt kauplemisreeglitega:

  1. Mõisted
  1.1. E-pood (edaspidi - E-pood) - veebilehel www.mktekstile.lt asuv e-pood, kust Ostja saab osta Müüja poolt pakutavaid kaupu.
  1.2. E-kaubanduse reeglid (edaspidi Reeglid) – käesolevad e-kirjad. poekaupade ostu-müügi reeglid.
  1.3. Müüja - UAB “MK TEKSTILĖ”, Reg. kood: 149715438, käibemaksukood: LT497154314, aadress: Pramonės tn. 16, Alytus, LT-62175, Tel .: +370 682 62902, e-post: E-post: info@mktekstile.lt, asutatud ja tegutsev Leedu Vabariigi seaduste kohaselt, mille andmeid kogutakse ja säilitatakse Riigiettevõtte Registrite Keskuse juriidiliste isikute registris.
  1.4. Ostja – kauba ostnud isik E-post kaupluses, mis vastab käesolevate reeglite punktile 2.4. käesolevas lõikes sätestatud nõuded.
  1.5. Pooled – Ostja ja Müüja koos.
  1.6. Ostu-müügileping (edaspidi Leping) - Ostja ja Müüja vahel sõlmitud kauba ostu-müügileping, mis koosneb Ostja poolt esitatud ja Müüja poolt kinnitatud kaubatellimusest ning Müüja poolt kinnitatud Reeglitest. Ostja.
  1.7. Isikuandmed – igasugune teave isiku (andmesubjekti) kohta, kelle isik on teada või on otseselt või kaudselt tuvastatav ja mis on registreeritud veebilehel www. mktekstile.lt (nimi, perekonnanimi, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu teave on märgitud veebilehe www.otile.lt registreerimisvormidesse), samuti muu teave, mis saab teatavaks seoses isiku veebilehe www. mktekstile.lt ja on üksikasjalikult kirjeldatud privaatsuspoliitikas.
  1.8. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud ja veebilehel www. mktekstile.lt, mis sätestab põhireeglid isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks.
  1.9. MKTEKSTILE konto (edaspidi - Konto) - pärast seda, kui Ostja on registreerunud veebilehel www. mktekstile.lt, süsteem, mis salvestab ja kuvab Ostja Isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

  2. Üldsätted
  2.1. Ostja enne tellimuse kinnitust E-post poes tutvub ja nõustub kõigi Reeglitega ning kinnitab seda tehes linnukese lahtrisse „Olen ​​e-kirja läbi lugenud ja nõustun sellega. poe reeglid”. Ostja, kes ei ole Reeglitega või selle osaga tutvunud või ei nõustu nendega, ei tohi tellimust esitada. Kinnitatud reeglid on mõlemale Lepingupoolele siduvaks dokumendiks.
  2.2. Ostja peab tutvuma Müüja poolt kinnitatud ja avalikustatud Privaatsuspoliitikaga. Kui Te ei nõustu Privaatsuspoliitika või selle mõne osaga, võib Ostja oma mittenõusolekut avaldada Privaatsuspoliitikas kehtestatud korras.
  2.3. Käesolevad Reeglid on Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingu kohustuslik ja lahutamatu osa, millega tutvustatakse Ostjat E-kirjaga. kaupluses kauba ostu-müügi tingimused ning Ostja ja Müüja kauba ostu-müügiga seotud õiguste ja kohustuste kehtestamine, kauba eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte kohustused ja muud kauplusega seotud tingimused
  2.4. Reeglitega nõustudes kinnitab Ostja, et ta vastab käesolevas reeglite punktis toodud nõuetele. kauplustes ostjad. Kaupade ostmine E-post kaupluses on õigus:
  2.4.1. Tegutsevad füüsilised isikud, kes on saanud 18-aastaseks või saanud seadusega kehtestatud korras täieliku teovõime ja kelle teovõimet ei piira kohtumäärus;
  2.4.2. 14–18-aastased alaealised oma vanemate või eestkostjate nõusolekul;
  2.4.3. Juriidilised isikud.
  2.5. El. Kaupluses müüakse ja tarnitakse kaupu ainult Leedu Vabariigi territooriumil.

  3. Kauba tellimine, Lepingu jõustumine
  3.1. Ostja külastab meili poes valib teda huvitava kauba.
  3.2. Ostja valiku alusel moodustub tellimuste korv, kus Ostja saab tutvuda kogu vajaliku infoga valitud kauba kohta (nimi, viide kauba täpsemale kirjeldusele, planeeritav tarneaeg, hind, ostetud kauba kogus, kauba kogus, kauba kogus, kauba nimetus, kauba nimetus, kauba kirjeldus, kauba hind, kauba kogus). tarnehind, tasumisele kuuluv kogusumma) ( koos käibemaksuga), osa käibemaksust). Pärast kogu vajaliku kauba kohta teabe ostmist on ostjal võimalik muuta moodustatud ostukorvi, tühistada valitud toode(d) või, olles otsustanud valitud toote(d) tellida, vajutada nuppu "Järgmine".
  3.3. Ostja vastavates e-kirjades. annab poes toodud infoväljadel enda kohta täpset ja mitteeksitavat teavet, mis on vajalik tellimuse nõuetekohaseks edasiseks täitmiseks.
  3.4. Ostja e-post valib Reeglite punktis 8.2 toodud kauba eest ühe makseviisi, vaatab üle ja kontrollib kõigi tellimuse ja isikuandmete õigsust, märgib, et on reeglitega tutvunud ja nõustub nendega ning kinnitab tellimuse, vajutades nuppu "Vormista tellimus " nuppu.
  3.5. Pooled lepivad kokku, et konkreetse kauba ostuleping jõustub hetkest, kui Müüja saadab Ostjale Ostja poolt määratud e-posti aadressile e-kirja, millega kinnitab, et Ostja tellimus on täitmiseks vastu võetud ja Ostja poolt antud e-posti aadressil tellitud kaup saadetakse Ostjale. Sellest hetkest alates kohustub Ostja Poest tellitud ja tarnitud kaubad vastu võtma ning nende eest tasuma Lepingus kehtestatud korras.

  4. Ostja õigused
  4.1. Ostjal on õigus osta kaup e-posti teel. kaupluses käesoleva eeskirjaga kehtestatud korras.
  4.2. Vastavalt Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide sätetele ja käesolevate reeglite punktile 11 on Ostjal õigus Lepingust taganeda.
  4.3. Vastavalt Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide sätetele ning käesolevate reeglite punktidele 11 ja 12 on Ostjal õigus ostetud kaup asendada või tagastada.
  4.4. Ostjal on ka muud Leedu Vabariigi õigusaktides, käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud õigused.

  5. Ostja kohustused
  5.1. Ostja peab tasuma kauba ja kauba kohaletoimetamise eest õigeaegselt, kui kohaldub kohaletoimetamistasu, ning kauba vastu võtma käesolevate reeglitega kehtestatud korras.
  5.2. Ostja kohustub tagama oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele ning tagama, et ükski kolmas isik ei kasutaks sisselogimisandmeid Müüjalt kauba tellimiseks või ostmiseks. Ostja vastutab kolmandate isikute mis tahes toimingute eest, kui need tehti Ostja sisselogimisandmeid kasutades. Kõik kohustused ja vastutus, mis tulenevad Ostja sisselogimisandmete abil teostatud kolmandate isikute toimingutest või on nendega seotud, jäävad Ostja kanda. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjat teavitama.
  5.3. Ostja kasutab e-posti kohustub mitte rikkuma kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
  5.4. Ostja peab registreerimis- ja tellimuse esitamise vormides esitama enda kohta täielikud, täielikud ja õiged andmed. Kui Ostja esitab registreerimis- või tellimuse esitamise vormide täitmisel ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on Müüjal õigus tühistada Ostja tellimus, tühistada Ostja registreering ja kustutada andmed või piirata Ostja juurdepääsu E-postile. poes. Kui Ostja registreerimis- või tellimuse esitamise vormidel märgitud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama, vastasel juhul võtab Ostja vastutuse Müüjale esitatud ebatäpsete ja/või ebaoluliste kontaktandmete tagajärgede eest.
  5.5. Ostja kohustub kauba tellimisel märkima kauba täpse tarnekoha ning tegema muid vajalikke toiminguid kauba vastuvõtmiseks.
  5.6. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma või märkima teise isiku, kes kauba vastu võtab. Ostja esitab tellimuse esitamise vormi täitmisel andmed Ostja nimel kauba vastuvõtva isiku kohta. Kaupa ei anta üle teistele nimetamata isikutele.
  5.7. Ostja peab täitma ka muid Leedu Vabariigi õigusaktides, käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud kohustusi.

  6. Müüja õigused
  6.1. Müüjal on õigus teatud e-kirjad peatada, muuta või lõpetada. kaupluse või selle osa funktsioonide toimimist, muuta olemasolevate elementide paigutust, muuta müüdava kauba või teenuse osutamise ulatust või viisi, peatada, lõpetada kauba või teenuse või selle osa pakkumine.
  6.2. Müüjal on õigus E-mail peatada või lõpetada. kaupluste tegevus. Sel juhul kõik vastu võetud ja kinnitatud Ostjate tellimused e-posti teel. poe sulgemise või sulgemise kuupäevad on lõppenud ja uusi tellimusi vastu ei võeta.
  6.3. Müüjal on õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääs E-kirjale. poes või tühistada Ostja registreerimine Kontol, kui Ostja püüab rikkuda E-kirja. stabiilsuse, turvalisuse või oma kohustuste rikkumisega.
  6.4. Müüjal on õigus tühistada oma tellimus ilma Ostjat ette teatamata, kui Ostja ei tasu kauba eest õigeaegselt või keeldub tasumisest kauba kohaletoimetamise/vastuvõtu ajal.
  6.5. Tehniliste probleemide korral e-post Kui Müüjal ei ole võimalik Ostja tellimust täita, on Müüjal õigus selline tellimus lõpetada, teavitades Ostjat tellimuse lõpetamisest. Kui Ostja on ostetud kauba eest tasunud, tagastatakse makse Ostja kontole 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Ostja raha tagastamise taotluse esitamise päevast.
  6.6. Kahtluste korral Ostja tellimuses toodud andmete osas võtab Müüja Ostjaga ühendust tellimuses märgitud telefoni või e-posti teel. kirja teel. Sel juhul hakkab kauba kohaletoimetamise tähtaeg kulgema Ostjaga kontakteerumise kuupäevast. Müüjal on õigus tühistada oma tellimus ilma Ostjat ette teatamata, kui Müüja ei saa Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
  6.7. Müüjal on õigus Reegleid muuta, täiendada ja/või täiendada, avaldades Reeglite uue versiooni veebilehel www. otile.lt. Reeglite uus redaktsioon kehtib Ostu-müügitehingutele, mis on sõlmitud pärast Reeglite avaldamist veebilehel www.mktekstile.lt;
  6.8. Müüjal on ka muud Leedu Vabariigi õigusaktides, käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud õigused.

  7. Müüja kohustused
  7.1. Müüja kohustub tegema e-kirja Ostjale kättesaadavaks käesolevates Reeglites ja muudes Müüja dokumentides sätestatud tingimustel. poeteenused.
  7.2. Müüja kohustub edastama Ostjale selget ja arusaadavat teavet e-posti teel. Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.2287 nimetatud kaupluses.
  7.3. Müüja kohustub austama Ostja õigust talle kuuluva isikuandmete privaatsusele, töötlema Ostja Isikuandmeid ainult kooskõlas Reeglite, Privaatsuspoliitika ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.
  7.4. Müüja kohustub Tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile Reeglite punktis 9 toodud tingimustel.
  7.5. Müüja oluliste asjaolude tõttu, nagu kauba puudumine laos, tarnetähtaegade pikenemine jms, suutmata tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub pakkuma sarnast või võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja keeldub analoogset või sarnast toodet vastu võtmast, siis Leping lõpetatakse ja Müüja kohustub Ostjale tagastama tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui makse on juba tasutud.
  7.6. Müüja, mitte nõustudes Ostja nõuetega, peab esitama tarbijale üksikasjaliku põhjendatud kirjaliku vastuse hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates Ostja avalduse kättesaamise päevast, kui Leedu Vabariigi seadusandlus ei sätesta teisiti. ja Euroopa Liit.
  7.7. Müüja kohustub täitma muid Reeglite, Privaatsuspoliitika ja Leedu Vabariigi õigusaktidega Müüjale pandud kohustusi.

  8. Hinnad, makseviisid
  8.1. Kaupade ja teenuste hinnad on märgitud e-mailile. kaupluses ja tellimusel on märgitud eurodes (eurodes), sealhulgas sel hetkel kehtiva käibemaksu (käibemaksu) summa vastavalt õigusaktidele.
  8.2. Ostja saab tellitud kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:
  8.2.1. pangakaardiga kauba kohaletoimetamise/vastuvõtmise ajal;
  8.2.2. sularahas kauba kohaletoimetamisel / järeletulemisel - seda makseviisi saab kasutada tasumisel, kui tellimuse summa ei ületa 1000 EUR (üks tuhat eurot);
  8.2.3. pangaülekandega - selle makseviisi valimisel tuleb Ostjal tasuda kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul;
  8.2.4. elektrooniliste makse- või elektrooniliste pangasüsteemide kasutamisel - pärast selle makseviisi valimist ja tellimuse kinnitamist suunatakse Ostja tellimuse esitamisega samal päeval elektroonilisse makse- või elektroonilise pangasüsteemi, kus ta sooritab makse. Kui Ostja ei soorita makset läbi valitud süsteemi, kohustub ta tellimuse vormistama ja kauba eest tasuma, valides muu Reeglite punktis 8.2 nimetatud makseviisi. ” Nende makseviiside puhul lasub vastutus andmete turvalisuse eest elektroonilise maksesüsteemi omanikul, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad elektroonilise maksesüsteemi omaniku süsteemides.
  8.3. Kauba eest tasumise saamisel Müüja poolt (kui Ostja valib Reeglite punktis 8.2.3 nimetatud makseviisi) või maksekinnituse saamisel (kui Ostja valib punktides 8.2 nimetatud makseviisi. Reeglite 1, 8.2.2 või 8.2.4), eeskirjad Kauba tellimus kinnitatakse punktis 3.5 sätestatud korras ja hakkab kulgema kauba kohaletoimetamise tähtaeg.
  8.4. Kauba tarninud kullerile maksmisest keeldumine (kui Ostja valib Reeglite punktides 8.2.1 või 8.2.2 nimetatud makseviisi), loetakse Ostja lepingust taganenuks ning Müüja ja kuller ei ole kohustatud kaupa Ostjale üle andma Ostja, kui see on juba Ostjale üle antud. Ostja kohustub viivitamatult tagastama talle üle antud kauba, mille eest ta ei ole tasunud Reeglites kehtestatud korras.
  8.5. Lepingu sõlmimisega nõustub Ostja, et kauba ostudokumendid (käibemaksuarved, mis on ühtlasi kauba garantiitunnistuseks) esitatakse Ostjale elektrooniliselt Ostja registreerimis- või tellimuse esitamise vormis märgitud e-posti aadressil. kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetel näidatakse välja valitud kaubad, nende kogus, tehtud allahindlused, kauba lõpphind koos kõigi maksudega ja muu raamatupidamisalaste õigusaktide kinnitamiseks vajalik teave. Juhul, kui Ostja soovib saada ostudokumendid paberkandjal, peab ta ühendust võtma Müüjaga e-posti teel. kaupluses märgitud Kelneri kontaktandmed. Müüja esitab Ostjale nõutud dokumendid trükitud kujul poolte poolt kokkulepitud viisil ja korras.

  8.6. Pärast Müüja poolt tellimuse kinnitamist ei tohi Kauba hind muutuda, välja arvatud sellised muudatused, mis on tingitud tehnilistest vigadest infosüsteemides või muudel Müüjast mitteolenevatel objektiivsetel põhjustel. Sel juhul kohustub Müüja tegema kõik endast oleneva, et määrata kindlaks kauba tegelik hind ja teavitada sellest Ostjat. Ostjal, mitte nõustudes muudetud hinnaga, on võimalik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse vastavalt käesolevale punktile, tagastatakse kõik Ostja poolt tasutud summad.

  9. Kauba kohaletoimetamine
  9.1. Kaup tarnitakse Leedu Vabariigi territooriumil ja Läti Vabariigi territooriumil.
  9.2. Müüja kasutab kauba kohaletoimetamiseks kullerfirmade teenuseid. Tarnehinnad ja -tingimused on märgitud enne tellimuse esitamist ja e-kirja. poes.
  9.3. Tarnetingimused ei kehti juhtudel, kui nõutud kaupa ei ole Müüja laos ning Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudusest. Sel juhul lepivad Pooled omavahel kokku tellitud kauba tarneaja pikendamise ja muud tarnetingimused. Ostjal on õigus Lepingust taganeda, kui ta ei nõustu muudetud tarnetingimustega.
  9.4. Müüja vabaneb kõikidel juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või ostjast mitteolenevatel asjaoludel. , nagu näiteks:
  9.4.1. Ostja esitab kauba(de) kohaletoimetamiseks nõutavad ebaõiged andmed.
  9.4.2. Ostja ei viibi kulleriga kokkulepitud ajal määratud tarneaadressil.
  9.4.3. Muud sarnased põhjused.
  9.5. Kauba üleandmise ajal peab Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik koos kulleriga kontrollima saadetise seisukorda. Pärast seda, kui ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik on kaubasaadetise üleandmis-vastuvõtmisdokumendile alla kirjutanud, loetakse saadetis nõuetekohases seisukorras üleantuks. Kui ta märkab, et üleantava saadetise pakend on kahjustatud või muul viisil väliselt kahjustatud, peab Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik keelduma kauba vastuvõtmisest ning märkima selle kirjalikult saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile. Kui Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik seda ei tee, loetakse saadetise seisukord üleandmise hetkel heas seisukorras ja Ostja vastutab täielikult kaubale tekkinud kahju eest. kaubad.
  9.6. Kauba kättesaamisel peab Ostja kontrollima selle vastavust kogusele, komplektsuse nõuetele ja muudele Lepingu tingimustele, kauba kirjeldusele.Juhul kui peab viivitamatult, s.o. y. hiljemalt ühe tööpäeva jooksul teavitama Müüjat ning omama õigust toode(d) tagastada (vahetada).
  9.7. Kui Ostja ei võta kaupa määratud tähtaja jooksul tagasi või jätab Ostjale mitteolenevatel põhjustel üle andmata ning Ostja on kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud, tagastatakse see kaup Müüjale ja Ostja on tagastatav. tagastatakse pärast otseste tagastamiskulude mahaarvamist. y. kohaletoimetamise tasu, kui kaup on Ostjale üle antud.
  9.8. Kui Ostja ei võta kaupa määratud tähtajaks tagasi või jätab Ostjast mitteolenevatel põhjustel Ostjale üle andmata ja Ostja ei ole kauba eest tasunud, tagastatakse see kaup Müüjale ja tellimus tuleb vormistada. tühistada. Lepingust taganemisel peab Ostja hüvitama Müüjale kauba tagastamise kulud, s.o. y. kohaletoimetamise tasu.

  10. Toote kvaliteedi garantii ja kasutussobivus
  10.1. Iga toote omadused on üldjuhul märgitud E-kirjas. poes iga kauba juures olevas tootekirjelduses.
  10.2. Müüja poolt müügiks pakutav kaup on sobiva kvaliteediga (kauba omadused vastavad kauba kirjeldusele), kui:
  10.2.1. Toode vastab Müüja poolt edastatud e-mailile. kirjeldus kaupluses ja sellel on samad omadused kui Müüja poolt selle toote reklaamimisel näitena või mudelina toodud tootel;
  10.2.2. Toode sobib kasutamiseks, milleks seda tüüpi toodet tavaliselt kasutatakse;
  10.2.3. toode vastab kvaliteediomadustele, mida tavaliselt seostatakse sama tüüpi tootega ja mida Ostja võib toote olemuse ja tootja, tema esindaja või müüja avalike avalduste, sealhulgas reklaami ja märgistuse, konkreetse toote kohta põhjendatult eeldada. eseme omadused.
  10.3. Müüja ei vastuta selle eest, et E-mail. kaupluses olev kaup oma suuruse, kuju, värvi või muude parameetrite poolest ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste või muude tehniliste põhjuste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule, värvile või muudele parameetritele.
  10.4. Müüja annab teatud aja jooksul kehtiva kauba kvaliteedi garantii erinevatele kaubaliikidele, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud E-kirjas. poes. Müüja poolt antud kvaliteedigarantii ei piira ega piira ostja seaduslikke õigusi, mida tal on õigus kasutada pärast ebakvaliteetse(te) toote(de) ostmist.
  10.5. Kauba ostmisel nõustub Ostja märgitud E-kirjadega. kaupluses kauba garantiitingimustel.

  11. Lepingust taganemise õigus, vastava kvaliteediga kauba tagastamise ja ümbervahetamise tingimused
  11.1. Ostjal on õigus põhjust avaldamata Lepingust taganeda, teatades sellest Müüjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Ostja ei saa seda õigust kasutada, sõlmides ühe Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikes 2 loetletud lepingutest.
  11.2. Ostja teavitab Müüjat taganemisest ühel järgmistest viisidest: täites "tagastamisvormi" või esitades selge kirjaliku avalduse, milles on märgitud oma otsus lepingust taganeda. Taganemisteade edastatakse ja saadetakse e-postiga. meiliaadress info@mktekstile.lt. Ostja teate saamisel e-posti teel posti teel, saadab Müüja viivitamata kättesaamisteatise.
  11.3. Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks sätestatud 14 (neljateistkümne) päeva pikkust tähtaega arvestatakse päevast, mil Ostja või tema poolt kaupa vastu võtma volitatud isik saab tellitud kauba kätte.
  11.4. Samuti on Ostjal õigus Reeglite punktis 11.3 toodud tähtaja jooksul asendada ostetud sobiva kvaliteediga kaup muude mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega samalaadse kaubaga. Kui kauba vahetamisel esineb hinnavahe, tasub Ostja Müüjale osa kõrgemast hinnast (vahe) või Ostja tasub enammakstud osa hinnast (vahe).
  11.5. Ostja poolt tagastatav (vahetatud) kaup peab vastama järgmistele nõuetele vastavalt reeglite punktis 11 sätestatud korrale:
  11.5.1. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, korras ja kahjustamata;
  11.5.2. Tagastatav toode peab olema kasutamata ja kahjustamata;
  11.5.3. Tagastatav toode ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (kahjustusteta sildid, maha kooruvad kaitsekiled jms);
  11.5.4. Tagastatav kaup peab olema samas komplektatsioonis, nagu Ostja sai;
  11.5.5. Kauba tagastamisel tuleb esitada järgmised dokumendid: täidetud “tagastusleht”, Müüjalt kauba ostmist kinnitavad dokumendid, garantiikaart (kui see on välja antud);
  11.6. Müüjal on õigus keelduda vastu võtmast Ostja poolt tagastatud (vahetatud) kaupu, mis kuuluvad Leedu Vabariigi Valitsuse 2001. a. 11. juuni otsusega nr. 697 (Leedu Vabariigi valitsuse 22. juuli 2014. a otsuse nr 738 redaktsioon) kinnitas jaekaubanduse reeglite (edaspidi - jaekaubandus) punktis 17 loetletud mittetagastatavate ja mittevahetatavate kaupade loetelu. Reeglid).
  11.7. Ostja koheselt, st. y. tagastab omal kulul kauba Müüjale hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul arvates Müüjale taganemisteate esitamise päevast. Kaup tagastatakse Müüja aadressile või saadetakse kullerteenust kasutades. Kauba tagastamisel kullerteenust kasutades peab Ostja need korralikult pakkima ja märkima Müüja õige aadressi. Ostja võtab täieliku vastutuse Reeglite käesolevas punktis toodud kohustuste täitmata jätmise eest, mille tõttu Müüjale saadetud pakk läks saatmise käigus kaotsi või sai kahjustada.
  11.8. Müüja tagastab Ostjale kõik Ostja poolt tasutud summad hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul arvates päevast, mil ta sai tagastatud kauba, välja arvatud Reeglite punktis 11.4 sätestatud kauba ümbervahetamise korral. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Ostjale lisakulusid, mis on tekkinud seoses sellega, et Ostja on valinud Müüja pakutust erineva kauba kohaletoimetamise viisi.
  11.9. Kõigi tasutud summade tagastamisel Ostjale järgib Müüja Ostja taganemisavalduses või "tagastusvormis" märgitud makseviisi (pangaülekanne Ostja poolt määratud pangakontole, tasumine sularahas Müüja müügikohas) , kui ostja ja müüja ning protseduurid ei lepi kokku teisiti.

  12. Ebakvaliteetsete kaupade tagastamise ja ümbervahetamise tingimused
  12.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, nõuetele mittevastav kaup asendatakse või tagastatakse Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku, Jaekaubanduse reeglite ja käesolevate reeglitega kehtestatud korras.
  12.2. Kui Ostja poolt saadud toode ei vasta Lepingus, toote kirjelduses või sellele tootele esitatavatele tavapärastele toote kvaliteedinõuetele, võib Ostja omal valikul nõuda Müüjalt:
  12.2.1. Võimalusel kõrvaldada tootel esinevad puudused tasuta;
  12.2.2. Võimalusel asendada ebakvaliteetne toode tasuta kvaliteetse tootega;
  12.2.3. Alandada hinda proportsionaalselt kauba puudustega;
  12.2.4. Lõpetada Leping ja nõuda tasutud hinna tagastamist, välja arvatud juhtudel, kui kaubal esinev puudus on ebaoluline.
  12.3. Puudusega toote tagastamisel kohustub Müüja puudusega tootele omal kulul ja transpordil järele tulema või hüvitama Ostjale puudusega toote tagastamise kulud. Kauba võib Ostjale tagastada Müüja müügikohtades või saata kullerteenust kasutades.

  12.4. Ostja kaotab õiguse tugineda kauba mittevastavusele ja tagastada kaup Müüjale, kui kaup on tekkinud Ostja või kolmandate isikute süül, mittesihipärase kasutamise, hoiustamise, ladustamise tingimused, ei kohaldatud 14. (neliteist) kalendripäeva alates kauba kättesaamise päevast.

  12.5. Raha tagastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba tagastamist Müüja lattu. Müüja tagastab kõik Ostjale pangaülekandega tasutud summad Ostja poolt märgitud pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi tagastamise viisis ja korras kokku teisiti.
  12.6. Tootjagarantiiga hõlmatud kaubad, kui selle garantiiaeg ei ole veel lõppenud, tuleb enne nende puuduste parandamist, asendamist või raha tagastamist garantiiteeninduses üle vaadata, veendumaks, et kaubal esinev puudus ei olnud Ostja süül.

  13. Vastutus
  13.1. Ostja vastutab täielikult e-poes ja selle registreerimisvormidel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab ebaõiged andmed, ei vastuta Müüja tagajärgede eest.
  13.2. Ostja vastutab täielikult oma sisselogimisandmete kolmandatele isikutele edastamise ja sellest tulenevate tagajärgede eest.
  13.3. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja tema kohustustest, ei lugenud käesolevaid Reegleid, kuigi talle oli selline võimalus antud.
  13.4. Kui El. pood sisaldab linke teiste isikute, ettevõtete, organisatsioonide või teiste veebilehtedele, Müüja ei vastuta seal leiduva teabe ega tegevuste eest, kuna neid veebilehti ei peeta, ei kontrollita ega esindata isikuid ja neid ettevõtteid.
  13.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsese kahju.

  14. Teabevahetus
  14.1. Müüja saadab käesolevates Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud korras kõik teated Ostja poolt registreerimisel või kauba tellimisel märgitud e-posti aadressile või SMS-sõnumile või kontakttelefonile.
  14.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja E-postile. kaupluse jaotises "Kontaktid" märgitud transpordivahenditega.

  15. Lõppsätted
  15.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.
  15.2. Reeglite alusel tekkinud suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.
  15.3. Kõik käesolevate reeglite rakendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.   

 • OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES