Pirkimo taisyklės

 • Gerbiami pirkėjai!

  Siekiant užtikrinti Jūsų ir mūsų teisių apsaugą, prašome įdėmiai perskaityti ir susipažinti su elektroninės parduotuvės www.mktekstile.lt  prekybos taisyklėmis:

  1. Sąvokos
  1.1. Elektroninė parduotuvė (toliau – El. parduotuvė) – internetiniame tinklapyje www.mktekstile.lt esanti elektroninė parduotuvė kurioje Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes.
  1.2. Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) – šios El. parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.
  1.3. Pardavėjas – UAB “MK TEKSTILĖ”, Įm. kodas: 149715438, PVM kodas: LT497154314, adresas: Pramonės g. 16, Alytus, LT-62175, Tel.: +370 682 62902, el. paštas: info@mktekstile.lt, įsteigta ir vykdanti veiklą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre.
  1.4. Pirkėjas – asmuo įsigijęs prekes El. parduotuvėje, atitinkantis šių Taisyklių 2.4. Punkte numatytus reikalavimus.
  1.5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  1.6. Pirkimo–Pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) – sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurią sudaro Pirkėjo pateiktas ir Pardavėjo patvirtintas prekių užsakymas ir Pirkėjo patvirtintos Taisyklės.
  1.7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta, ir kuri yra užregistruojama internetiniame tinklapyje www. mktekstile.lt (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija nurodyta internetinio puslapio www. otile.lt registracijos formose), taip pat kita informacija, kuri tampa žinoma dėl asmens naudojimosi internetiniu tinklalapiu www. mktekstile.lt, ir yra detalizuojama Privatumo politikoje.
  1.8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, skelbiamas internetiniame tinklapyje www. mktekstile.lt, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.
  1.9. MKTEKSTILE paskyra (toliau – Paskyra) – Pirkėjui užsiregistravus internetiniame tinklapyje www. mktekstile.lt, sistema sauganti ir atvaizduojanti Pirkėjo Asmens duomenis ir užsakymų istoriją.

  2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Pirkėjas prieš patvirtindamas užsakymą El. parduotuvėje, susipažįsta ir sutinka su visomis Taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnelę “susipažinau ir sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis”. Pirkėjas, nesusipažinęs arba nepritariantis Taisyklėms arba jų daliai, privalo neteikti užsakymo. Patvirtintos Taisyklės yra privalomas dokumentas abiem Sutarties šalims.
  2.2. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai skelbiama Privatumo politika. Nepritariantis Privatumo politikai arba jos daliai Pirkėjas savo nesutikimą gali išreikšti Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
  2.3. Šios Taisyklės yra privaloma ir neatsiejama Sutarties, sudaromos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalis, supažindinančios Pirkėją su El. parduotuvės prekių pirkimo, pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu, pardavimu, apmokėjimo už prekes sąlygas, prekių pristatymo ir gražinimo tvarką, šalių atsakomybes, bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu El. parduotuvėje susijusias sąlygas
  2.4. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, jog jis atitinka šiame Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, keliamus El. parduotuvėje perkantiems asmenims. Pirkti prekes El. parduotuvėje turi teisę:
  2.4.1. Veiksnūs, 18 metų sulaukę arba įstatymų nustatyta tvarka iki pilnametystės įgiję visišką veiksnumą, fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  2.4.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą;
  2.4.3. Juridiniai asmenys.
  2.5. El. parduotuvėje prekės yra parduodamos ir pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  3. Prekių užsakymas, Sutarties įsigaliojimas
  3.1. Pirkėjas apsilankęs El. parduotuvėje pasirenka jį dominančias prekes.
  3.2. Pirkėjo pasirinkimo pagrindu yra suformuojamas prekių užsakymo krepšelis, kuriame Pirkėjas gali susipažinti su visa reikiama informacija apie pasirinktas prekes (pavadinimas, nuoroda į detalų prekės aprašymą, planuojamas prekių pristatymo terminas, kaina, perkamų prekių kiekis, prekių pristatymo kaina, bendra perkamų prekių mokėtina suma (su PVM), PVM dalis). Pirkėjas susipažinęs su visa reikiama informacija apie prekes, gali keisti suformuotą prekių krepšelį, atsisakyti pasirinktos prekės (-ių) arba, nusprendęs užsakyti pasirinktą (-as) prekę (-es), spaudžia mygtuką „Toliau“.
  3.3. Pirkėjas atitinkamuose El. parduotuvėje pateiktuose informacijos laukuose pateikia tikslią ir neklaidinančią informaciją apie save, reikiamą tinkamam tolimesniam užsakymo įvykdymui.
  3.4. Pirkėjas El. parduotuvėje pasirenka vieną iš Taisyklių 8.2 punkte nurodytų atsiskaitymo už prekes būdų, dar kartą peržiūri ir įsitikina kad visi užsakymo ir asmens duomenys yra teisingi, pažymi kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, bei patvirtina užsakymą spausdamas mygtuką „Vykdyti užsakymą“.
  3.5. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas vykdymui ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir atsiskaityti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

  4. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje vadovaujantis šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.2. Vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių Taisyklių 11 punkto nuostatomis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties.
  4.3. Vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių Taisyklių 11 ir 12 punkto nuostatomis, Pirkėjas turi teisę pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes.
  4.4. Pirkėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje.

  5. Pirkėjo pareigos
  5.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už prekes bei prekių pristatymą, jeigu prekių pristatymo mokestis yra taikomas, ir priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie treti asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
  5.3. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  5.4. Pirkėjas registracijos ir užsakymo pateikimo formose turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pildant registracijos ar užsakymo pateikimo formas Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis El. parduotuve. Jeigu Pirkėjo registracijos ar užsakymo pateikimo formose nurodyti duomenys pasikeičia, Pirkėjas nedelsiant privalo juos atnaujinti, priešingu atveju, Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Pardavėjui pateiktos netikslios ir (arba) neaktualios kontaktinės informacijos.
  5.5. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei atlikti kitus būtinus veiksmus prekių priėmimui.
  5.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Informaciją apie Pirkėjo pavedimu prekes priimsiantį asmenį Pirkėjas nurodo pildydamas užsakymo pateikimo formą. Kitiems, nenurodytiems asmenims prekės nebus perduodamos.
  5.7. Pirkėjas taip pat privalo vykdyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje numatytus įsipareigojimus.

  6. Pardavėjo teisės
  6.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti, keisti ar nutraukti tam tikrų El. parduotuvės funkcijų ar jų dalies veikimą, keisti esančių elementų išdėstymą, keisti parduodamų prekių ar paslaugų teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti prekių ar paslaugų ar jų dalies teikimą.
  6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti El. parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai iki El. parduotuvės sustabdymo arba veiklos nutraukimo datos yra užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  6.3. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją Paskyroje jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.
  6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas laiku nesumoka už prekes ar atsisako mokėti prekių pristatymo/ atsiėmimo metu.
  6.5. Jei dėl techninių nesklandumų, El. parduotuvės veikimo sutrikimų Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti tokį užsakymą informuojant Pirkėją apie užsakymo nutraukimą. Jei Pirkėjas yra apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.
  6.6. Pardavėjas, kilus neaiškumams dėl Pirkėjo užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ar el. paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
  6.7. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ir (arba) pildyti Taisykles, naują taisyklių redakciją paskelbdamas internetinėje svetainėje www. otile.lt. Nauja Taisyklių redakcija taikoma Pirkimo – pardavimo sandoriams, sudaromiems po Taisyklių paskelbimo internetinėje svetainėje www.mktekstile.lt;
  6.8. Pardavėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje.

  7. Pardavėjo pareigos
  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Pardavėjo dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją El. parduotuvėje, nurodytą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
  7.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, tokių, kaip prekių trūkumas sandėlyje, ilgesni nei numatyti prekių pristatymo terminai ir panašiai, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Sutartis nutraukiama ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.
  7.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

  8. Kainos, apmokėjimo būdai
  8.1. Prekių ir paslaugų kainos nurodytos El. parduotuvėje ir užsakyme yra nurodomos EUR (eurais), įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM (Pridėtinės vertės mokesčio)dydį.
  8.2. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  8.2.1. banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu;
  8.2.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo / atsiėmimo metu – šiuo atsiskaitymo būdu galima atsiskaityti, jei užsakymo suma neviršija 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų) sumos;
  8.2.3. banko pavedimu – pasirinkus šį apmokėjimo būdą Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas;
  8.2.4. naudojantis elektroninių mokėjimų arba elektroninės bankininkystės sistemomis – Pirkėjui, pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, ir patvirtinus užsakymą, Pirkėjas nukreipiamas į elektroninių mokėjimų arba elektroninės bankininkystės sistemą, kurioje jis atlieka mokėjimą tą pačią dieną, kurią pateikiamas užsakymas. Jeigu mokėjimo per pasirinktą sistemą Pirkėjui atlikti nepavyksta, jis įsipareigoja užsakymą užbaigti ir už prekes atsiskaityti pasirinkdamas kitą Taisyklių 8.2 punkte nurodytą apmokėjimo būdą“. Pasirinkus šiuos apmokėjimo būdus atsakomybė už duomenų saugumą tenka elektroninės mokėjimo sistemos savininkui, nes visos piniginės operacijos vyksta elektroninės mokėjimo sistemos savininko sistemose.
  8.3. Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes (kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3. punkte nurodytą atsiskaitymo būdą) arba gavus patvirtinimą dėl apmokėjimo (kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.1., 8.2.2. arba 8.2.4. punktuose nurodytą atsiskaitymo būdą), Taisyklių 3.5 punkte numatyta tvarka patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  8.4. Atsisakius sumokėti kurjeriui, pristačiusiam prekes (kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.1 arba 8.2.2. punktuose nurodytą atsiskaitymo būdą), laikoma, jog Pirkėjas atsisakė sutarties, o Pardavėjas bei kurjeris neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui, o taip pat įgyja teisę atsiimti prekę iš Pirkėjo, jeigu ji jau yra perduota Pirkėjui. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti jam perduotas prekes, už kurias neatsiskaitė Taisyklėse nustatyta tvarka.
  8.5. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai) Pirkėjui būtų pateikiami elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos arba užsakymo pateikimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pageidauja pirkimo dokumentus gauti spausdintine forma, jis privalo susisiekti su Pardavėju El. parduotuvėje nurodytais Padavėjo kontaktiniais duomenimis. Pardavėjas pateikia Pirkėjui prašomus dokumentus spausdintine forma Šalių sutartu būdu ir tvarka.
  8.6. Pardavėjui patvirtinus užsakymą, Prekių kaina keistis negali, išskyrus atvejus, kai tokie pakeitimai nulemti informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas siekiant nustatyti tikrąją prekių kainą ir informuoti Pirkėją. Pirkėjas, nesutikdamas su pasikeitusia kaina, gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

  9. Prekių pristatymas
  9.1. Prekės yra pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Latvijos Respublikos teritorijoje.
  9.2. Prekių pristatymui Pardavėjas naudoja kurjerių bendrovių teikiamas paslaugas. Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodomi prieš pateikiant užsakymą ir El. parduotuvėje.
  9.3. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju, Šalys tarpusavyje susitaria dėl užsakytos prekės pristatymo termino pratęsimo ir kitų pristatymo sąlygų. Pirkėjas, nesutikdamas su pakeistais prekių pristatymo terminais, turi teisę atsisakyti Sutarties.
  9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:
  9.4.1. Pirkėjas pateikia klaidingą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).
  9.4.2. Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna nurodytu prekių pristatymo adresu.
  9.4.3. Kitų panašių priežasčių.
  9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas įgaliotas priimti prekes asmuo, privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui, arba jo nurodytam įgaliotam priimti prekes asmeniui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista ar kitaip išoriškai apgadinta, Pirkėjas, arba jo nurodytas įgaliotas priimti prekes asmuo privalo atsisakyti priimti prekę ir tai nurodyti raštu siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui, arba jo nurodytam įgaliotam priimti prekes asmeniui neatlikus šio veiksmo, laikoma, kad prekių pristatymo metu siuntos būklė buvo tinkama, o Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už prekės pažeidimus, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų.
  9.6. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti jų atitiktį kiekio, komplektiškumo reikalavimams ir kitoms Sutarties sąlygoms, prekės aprašymui, Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas, kiekis arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, informuoti apie tai Pardavėją ir turi teisę grąžinti (pakeisti) prekę (-es).
  9.7. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai, iš šios sumos atskaičius tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, t. y. prekių pristatymo mokestį, jeigu prekės buvo pristatomos Pirkėjui.
  9.8. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas. Atsisakęs Sutarties Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui prekių grąžinimo išlaidas, t. y. prekių pristatymo mokestį.

  10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumas naudoti
  10.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos El. parduotuvėje prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės (prekių savybės atitinka prekės aprašymą), jei:
  10.2.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą El. parduotuvėje aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę;
  10.2.2. Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
  10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių.
  10.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos El. parduotuvėje. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo teisės aktuose numatytų pirkėjo teisių, kuriomis jis turi teisę pasinaudoti įsigijęs netinkamos kokybės prekę (-es).
  10.5. Pirkėjas įsigydamas prekes sutinka su nurodytomis El. parduotuvėje prekių garantinėmis sąlygomis.

  11. Teisė atsisakyti Sutarties, tinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
  11.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų terminą turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  11.2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas „gražinimo formą“ arba pateikdamas aiškų raštišką pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo pateikiamas ir siunčiamas el. pašto adresu info@mktekstile.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą el. paštu, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  11.3. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas įgaliotas atsiimti prekę asmuo, gauna užsakytą prekę.
  11.4. Taisyklių 11.3 punkte nustatytu terminu Pirkėjas taip pat turi teisę pakeisti nusipirktas tinkamos kokybės prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas Pardavėjui sumoka didesnės kainos dalį (skirtumą) arba Pirkėjui grąžinama permokėta kainos dalis (skirtumas).
  11.5. Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka Pirkėjo grąžinamos (keičiamos) prekės privalo atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
  11.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;
  11.5.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nesugadinta;
  11.5.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  11.5.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  11.5.5. Grąžinant prekę pateikiami šie dokumentai: užpildyta „grąžinimo forma“, prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantys dokumentai, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas);
  11.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas (keičiamas) prekes, kurios patenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintą „Mažmeninės prekybos taisyklių“ (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) 17 punkte išvardintų negrąžinamų ir nekeičiamų prekių sąrašą.
  11.7. Pirkėjas nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, savo išlaidomis turi grąžinti prekes Pardavėjui. Prekės grąžinamos Pardavėjo adresu arba siunčiamos pasinaudojant kurjerių tarnybos paslaugomis. Tuo atveju, jeigu prekės yra grąžinamos pasinaudojant kurjerių tarnybos paslaugomis, Pirkėjas privalo tinkamai jas supakuoti ir nurodyti teisingą Pardavėjo adresą. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę už šiame Taisyklių punkte nurodytų pareigų nevykdymą, dėl kurio Pardavėjui išsiųstas siuntinys buvo prarastas arba sugadintas siuntimo metu.
  11.8. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus Taisyklių 11.4 punkte numatytą prekių keitimo atvejį. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas, prekių pristatymo būdą.
  11.9. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas vadovaujasi Pirkėjo pareiškime dėl sutarties atsisakymo arba „grąžinimo formoje“ nurodytu mokėjimo būdu (bankinis mokėjimo pavedimas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, mokėjimas grynaisiais pinigais Pardavėjo prekybos vietoje), išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pinigų grąžinimo būdo ir tvarkos susitaria kitaip.

  12. Netinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
  12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninių prekybos taisyklių ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  12.2. Jeigu Pirkėjo gauta prekė neatitinka prekės kokybės reikalavimų, įtvirtintų Sutartyje, prekės aprašymo arba įprastų tai prekei keliamų reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu gali reikalauti iš Pardavėjo:
  12.2.1. Jeigu įmanoma, nemokamai pašalinti prekės trūkumus;
  12.2.2. Jeigu įmanoma, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  12.2.3. Proporcingai prekės trūkumams sumažinti kainą;
  12.2.4. Nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, išskyrus tuos atvejus, kai prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  12.3. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę savo lėšomis ir transportu arba atlyginti Pirkėjui nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Prekės Pirkėjo gali būti grąžinamos Pardavėjo prekybos vietose arba siunčiamos pasinaudojant kurjerių tarnybos paslaugomis.
  12.4. Pirkėjas netenka teisės remtis prekių neatitikimu ir grąžinti prekę Pardavėjui, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl Pirkėjo arba trečiųjų asmenų kaltės, netinkamų prekės naudojimo, saugojimo, laikymo sąlygų, taip pat kai prekės trūkumai buvo prekių perdavimo metu ir Pirkėjo turėjo būti pastebėti, tačiau Pirkėjas į Pardavėją nesikreipė per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.
  12.5. Pinigai yra grąžinami ne ilgiau nei per 14 dienų po to, kai prekė grįžta į Pardavėjo sandėlį. Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas grąžina bankiniu mokėjimo pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pinigų grąžinimo būdo ir tvarkos susitaria kitaip.
  12.6. Prekės, kurioms taikoma gamintojo garantija, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, prieš šalinant jų trūkumus, jas keičiant arba grąžinant už jas sumokėtus pinigus, turi būti patikrintos garantiniame servise, tam kad Pardavėjas įsitikintų, jog prekės gedimas neatsirado dėl Pirkėjo kaltės.

  13. Atsakomybė
  13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus El parduotuvėje ir jos registracijos formose pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia klaidingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  13.2. Pirkėjas visiškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims bei kylančias dėl to pasekmes.
  13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  13.4. Jei El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų asmenų, įmonių, organizacijų ar kitus tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir asmenims bei toms įmonėms neatstovauja.
  13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

  14. Apsikeitimas informacija
  14.1. Pardavėjas remdamasis šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute arba jo nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.
  14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  15. Baigiamosios nuostatos
  15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   

  Smulkios buitinės technikos garantinio aptarnavimo sąlygos:

  Ką daryti, jei gauta prekė nekokybiška?

  Jei gavote nekokybišką prekę, susisiekite su mumis el. paštu vadyba@mktekstile.lt

   

  Kada grąžinami pinigai?

  Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

  Grąžinti galima ne visas prekes. Išsamų negrąžinamų prekių sąrašą rasite „Mažmeninės prekybos taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija:

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e

   

  Kokia suteikiama prekėms garantija?

  Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus prekėms įsigytoms mūsų el. parduotuvėje yra suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantija netaikoma susidėvinčioms prekėms ir detalėms (peiliukai, laidai, stabdžių kaladėlės, akumuliatoriai ir pan.), išskyrus perdavimo metu buvusius trūkumus.


  Ką daryti, jei prekė sugedo?

  Dėl garantinės priežiūros klausimų kreiptis į garantinį servisą (turint pirkimą įrodantį dokumentą):

  Tel. nr.: +370 640 33213, +370 655 94090
  El. paštas: servisas@krinona.lt
  Garantinio serviso darbo laikas:
  I - V 9 - 18 val.